>
Σχετικά

Σχετικά

Σχετικά

Η πανδημία COVID-19 επιδείνωσε τις υφιστάμενες αδυναμίες της αγοράς εργασίας καθώς και την απεμπλοκή των νέων, αφήνοντας ακόμη πιο πίσω τους νέους που αγωνίζονταν να διαχειριστούν τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Αφού έφθασε στο χαμηλότερο σημείο της δεκαετίας το 2019, η πανδημία ανέβασε τον αριθμό των νέων που δεν βρίσκονται ούτε σε απασχόληση ούτε σε εκπαίδευση ή κατάρτιση στην ΕΕ στο 13,7% το 2020.

Η κοινωνική απομάκρυνση, οι περιορισμοί και η απομόνωση έχουν επηρεάσει βαθύτατα τις δράσεις δέσμευσης, σύνδεσης και ενδυνάμωσης που επιδιώκει η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, φέρνοντας τους νέους ΝΕΕΤ ακόμη πιο μακριά από τα κύρια μέσα μέσω των οποίων μπορεί να συσσωρευτεί ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, όπως η εκπαίδευση και η εργασία.

Καινοτόμες παρεμβάσεις για την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των Νέων ΝΕΕΤ είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και τον εξοπλισμό των νέων με τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αμφισβητήσουν θετικά τον εαυτό τους σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς τους κανόνες του, και, ως εκ τούτου, για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της απόκτησης του ποσοστού 9% των ΝΕΕΤ έως το 2030, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι προσωπικές, κοινωνικές και μαθησιακές ικανότητες μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην προετοιμασία των νέων NEET, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις σωστές δεξιότητες για έναν μεταβαλλόμενο εργασιακό κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο “InKEY” στοχεύει να προσφέρει στους νέους NEET νέα παρακινητικά και διεγερτικά προγράμματα για την απόκτηση των βασικών ικανοτήτων που τονίζονται στο πλαίσιο LifeComp, αναπτύσσοντας ελκυστικά ψηφιακά εργαλεία που ενσωματώνουν τη δυναμική του παιχνιδιού (game dynamics), τους μηχανισμούς (mechanics) και τα στοιχεία (components), καθώς και τις διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής (online communities of practice).

Το έργο επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους:

Γενικοί στόχοι

[1] Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των Νέων NEETs,
[2]Η αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων ενδυνάμωσης των οργανώσεων και των επαγγελματιών που εργάζονται με τους νέους NEETs.

Ειδικοί στόχοι

[1]Η ανάπτυξη προσαρμοσμένων προγραμμάτων μάθησης για την ενίσχυση της δέσμευσης και των κινήτρων μάθησης των νέων NEETs,
[2]Να αυξηθούν οι βασικές ικανότητες των νέων ΝΕΕΤ, ώστε να μπορέσουν να απελευθερώσουν το δυναμικό τους δυναμικό, να αυτορυθμίσουν τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους, να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα, να γίνουν ακμαία άτομα, υπεύθυνοι κοινωνικοί παράγοντες και στοχαστικοί δια βίου εκπαιδευόμενοι,
[3] Να εξοπλίσει τους ηγέτες νέων, τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και τους εκπαιδευτές με γνώσεις, δεξιότητες και καινοτόμα εργαλεία για την ενδυνάμωση των νέων NEETs.

Παραδοτέα

 • WP1

  Διαχείριση και υλοποίηση του έργου
 • WP2

  Μοιρασιά και προώθηση
 • WP3/R1

  LifeComp για την απασχολησιμότητα των νέων NEET: Τρέχουσα κατάσταση και βέλτιστες πρακτικές"
 • WP4/R2

  INKEY Προσαρμοσμένα προγράμματα μάθησης
 • WP5/R3

  Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης INKEY
 • WP6/R4

  Εργαλειοθήκη για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τους εκπαιδευτές

Ομάδα-στόχος